Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.
Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Redakcja Biuletynu

Redaktor biuletynu PIW Brzeg: lek. wet. Jerzy Myrdzio
Osoba wprowadzająca dane: Jerzy Czochrowski

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. 
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

    Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

    Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • umieszczenie w powszechnie dostępnym miejscu.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.


Instrukcja korzystania z BIP

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy menu z kategoriami (menu widoczne jest po lewej stronie oraz na dolnym pasku). Niektóre z kategorii są podzielone na podkategorie (jeżeli są dostępne to widoczne będą w lewym dolnym rogu ekranu po przejściu do danej kategorii).

Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni, po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnego podmenu.

Dokumenty specyficzne takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader.
Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:
http://get.adobe.com/reader/

Przyciski i zakładki:

- "Strona główna" - umożliwia przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,
- "PIW Brzeg" - informacje dotyczace struktury organizacyjnej oraz podstaw prawnych działania,
- "Kontakt" - informacje kontaktowe.
- "Rejestry i ewidencje" - prowadzone rejestry i ewdiencje w PIW Brzeg,
- "Plany kontroli" - plany kontroli na kolejne lata,
- "Obwody Badania Mięsa" - 
Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa poza rzeźniami na terenie działania P.I.W. Brzeg na rok 2015
- "Informacje"
- "Druki do pobrania" - zbiór formularzy,
- "Ogłoszenia o naborze" - aktualne ogłoszenia,
- "Przetargi" - zamówienia publiczne
- "Kontrola Zarządcza" - 
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci, plan dzialalnosci, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
- "Majątek" - tabela zbiorcza majątku trwałego
- "Rejestr stron usuniętych" - zdezaktualizowane i usunięte strony,
- "Biuletyn Informacji Publicznej" - informacje o Biuletynie, redakcji i instrukcji korzystania z Biuletynu,
- "Mapa strony" - lista stron i podstron BIP PIW Brzeg,