Rejestry i ewidencje

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt:

- rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, 
- wykaz przewoźników transportujących zwierzęta powyżej 8 godzin oraz środków transportu drogowego zatwierdzonych do przewozu zwierząt powyżej 8 godzin, 
- wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności (dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG), 
- wykaz zakładów produkcji drobiu. 


Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych:

- wykaz podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004,
- wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, 
- lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,
- lista lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego,

- wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz,  
- lista zakładów posiadających zatwierdzenie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1292/2005 do produkcji pasz z udziałem białek pochodzenia zwierzęcego,
- lista zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem 1069/2009, 
- lista lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla pasz i ubocznych produktów zwierzęcych.